Governance

Bouwvereniging Onze Woning heeft als woningcorporatie een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Toezicht op en verantwoording van de maatschappelijke taken die we uitvoeren is dan ook erg belangrijk. We gebruiken verschillende instrumenten om toezicht te houden op de bedrijfsvoering en om hierover verantwoording af te leggen.

Governancecode

Als lid van de branchevereniging Aedes onderschrijven we de Aedescode. De Aedescode waarborgt een aantal voorwaarden voor maatschappelijk ondernemerschap bij woningcorporaties. Het gaat hierbij onder andere om een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met de belanghouders en een zorgvuldige omgang met klanten. De code heeft tot doel om aan de buitenwereld kenbaar te maken waarop de leden van Aedes kunnen worden aangesproken. De leden van Aedes spreken ook elkaar aan op basis van de code. Ook moeten de leden van Aedes zich houden aan de  Governancecode voor woningcorporaties. Deze code is opgesteld door de Commissie Governancecode Woningcorporaties. De code geeft regels over de invulling van goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Bouwvereniging Onze Woning heeft de organisatie in lijn gebracht met de Governancecode en dat heeft geleid tot de vaststelling van nieuwe statuten door de leden. 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden en op 1 juli 2017 de Veegwet. Deze hebben geleid tot aanpassingen in onze statuten. Bovendien heeft Bouwvereniging Onze Woning een aantal reglementen (Bestuursreglement, reglement RvC, reglement Auditcommissie, reglement Remuneratiecommissie en reglement Financieel beleid en beheer)  opgesteld. In deze reglementen wordt invulling gegegeven aan wat er in de Woningwet, de Governancecode en in onze eigen statuten is bepaald. Alle reglementen volgen de standaard van Aedes. Ieder jaar beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) onze prestaties en geeft een integrale oordeelsbrief af. De laatste oordeelsbrief vindt u hier.

Visitatie

Ook visitatie is als verplicht onderdeel opgenomen in de Aedescode. Leden van Aedes moeten zich één keer per vier jaar laten visiteren. Visitatie heeft onder andere betrekking op het maatschappelijk presteren, op de wijze waarop de corporatie belanghouders betrekt en op de manier waarop het intern toezicht de eigen kwaliteit waarborgt. Onze Woning heeft in 2019 een visitatie uit laten voeren. De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van een groot aantal documenten en gesprekken met onze belanghouders. De visitatie ging terug naar de periode 2015 tot en met 2018. U kunt dit rapport hier downloaden. Ook treft u onze bestuurlijke reactie op het rapport aan. 

Integriteit en KlokkenluidersregelinG

Alles rondom de integriteit van Onze Woning en haar medewerkers is opgenomen in de notitie: "Integriteit is een zaak van ons allemaal!". Bouwvereniging Onze Woning streeft samen met andere partijen doelen na, die veelal in het publieke domein liggen. We beheren geld met een maatschappelijke bestemming en dat schept bijzondere verplichtingen op het vlak van integriteit. Dit houdt in dat we eerlijk, open en transparant willen werken. De notitie bevat de regels en afspraken die we in dit kader vastgesteld hebben. Gezien onze maatschappelijke verantwoordelijkheid mogen wij te allen tijde op ons handelen worden aangesproken. We verwachten dezelfde transparante houding van onze (zakelijke) partners, handelend voor of namens Onze Woning. In de notitie kunt u lezen wat onze richtlijnen zijn als het gaat om integriteit. Wij hechten grote waarde aan integriteit en vinden ook dat dit gewaarborgd moet worden. Om die reden vinden we het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele (vermoedens van) misstanden binnen de organisatie. In de notitie is daarom ook onze Klokkenluiderregeling opgenomen.


Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de integriteit van woningcorporaties. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de Aw kunt u terecht als u het vermoeden heeft dat er sprake is van fraude. U kunt bij het meldpunt ook terecht als u vermoedt dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurder of door leden van de Raad van Toezicht. Het meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling. Wilt u iets melden of meer informatie? U kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties via de algemene meldpagina van de ILT. Kies de rubriek 'Wonen' en soort  'Integriteit woningcorporaties. Op de website van het ILT treft u meer informatie aan over het meldpunt. 

 

Raad van Commissarissen

Intern leggen we verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC van Bouwvereniging Onze Woning bestaat uit vier leden die voor een periode van vier jaar zijn benoemd. In overeenstemming met de Governancecode kunnen de leden twee keer worden herbenoemd. Twee van de leden zijn benoemd op voordracht van het overkoepelende Huurdersplatform. De RvC heeft als taak intern toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken van Onze Woning. De directeur - bestuurder van de vereniging stelt de besluiten vast. Een aantal in de statuten genoemde belangrijke beslissingen van de directie heeft goedkeuring nodig van de RvC.
Profielschets van de RvC

Het actuele rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen vind u hier.  

Laatste update d.d. 10 maart 2020